Admin24H App

Amb Admin24H App els teus clients accedeixen a les seves dades quan volen


Defineix les dades que vols publicar. Envia als teus clients el seu codi d’usuari i clau, i quan es descarreguin Admin24H App ja podran veure:

Si és un copropietari d’una comunitat:

  • Industrials, assegurances, manteniments, certificats, pressupost vigent, estat de comptes actual, actes, liquidacions, càrrecs junta, incidències, documents, rebuts pendents, forma de pagament dels rebuts ia més permet que l’usuari enviï un missatge al seu oficial assignat.

Si és un arrendador:

  • Industrials, assegurances, manteniments, certificats, cobraments i pagaments pendents de liquidar, liquidacions, incidències, documents, rebuts pendents, factures d’honoraris de l’administrador, factures d’industrials ia més permet que l’usuari enviï un missatge al seu oficial assignat.

Admin24H App és la teva millor eina comercial!