Accedeix i publica les teves dades fàcilment 24 hores al dia

Els copropietaris de les comunitats i els arrendadors poden accedir a les seves dades mitjançant l’app.

Admin24H App permet:

  • Autoritzar l’accés mitjançant la identificació de l’usuari i la seva clau d’accés.
  • Definir les dades que volem publicar, que es van actualitzant de forma automàtica sense que requereixi cap intervenció.

Dades que es poden publicar per a les comunitats:

  • Industrials, assegurances, manteniments, certificats, pressupost vigent, estat de comptes actual, actes, liquidacions, càrrecs junta, incidències, documents, rebuts pendents, forma de pagament dels rebuts ia més permet que l’usuari enviï un missatge al seu oficial assignat.

Dades que es poden publicar per als arrendadors:

  • Industrials, assegurances, manteniments, certificats, cobraments i pagaments pendents de liquidar, liquidacions, incidències, documents, rebuts pendents, factures d’honoraris de l’administrador, factures d’industrials ia més permet que l’usuari enviï un missatge al seu oficial assignat.

Admin24H App és la millor eina comercial.

 

disponible-en-app-store
disponible-en-google-play