Reunions de junta online amb Admin 24H

Amb adminet prepara tota la informació que necessites per a la reunió


I convócala massivament mitjançant mail, correu ordinari i ara també amb Admin24H.

Admin24H notifica als copropietaris la Convocatòria amb tots els documents adjunts i els permet delegar el seu vot a l’administrador.

Per efectuar la reunió, pots utilitzar qualsevol de les plataformes de videoconferència existents com Zoom, Meet, GoToMeeting, Skype, Google Hangouts.

Admin24H notifica als copropietaris de l’inici de la reunió i els convida a participar, guardant automàticament el registre d’assistència.

En cas de ser necessari una votació, Admin24H ho notifica a l’copropietari i li permet votar.

Amb les dades registrades, confecciones l’acta en un moment i tot seguit l’envies a tots els copropietaris massivament.